VITAJTE V OBCI VYŠNÁ SLANÁ

Adresa úradu

Obec Vyšná Slaná

Vyšná Slaná  č. 29  

049 26 p. Rejdová

IČO: 00328901

DIČ: 2020937215

Telefón: + 421 58 7940 116

Mobil: starosta Ing. Dušan Gallo

+ 421 907 942 720


Mobil: Ing. Jana Gallová

Ekonómka obce

+ 421 918 517 225

E-mail:

 

Číslo účtu:


 


info@vysnaslana.sk

starosta@vysnaslana.sk

msvysnaslana@gmail.com


28925582/0200 VÚB a.s.

IBAN: SK57 0200 0000 0000 2892 5582

BIC: SUBASKBX

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00    -     15:00
Utorok: 
8:00    -     15:00
Streda:
8:00    -     17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00     -    12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00


Zástupca starostu: Mgr. Marcela Tomášiková

Hlavný kontrolór obce: Tatiana Hadarová

Auditórka obce: Ing. Oxana Balážová

Pracovníci obce: Ondrej Hric, Eva Tomášiková, Božena Revúcka, Mgr. Janka Ďurišková, Mgr. Dominika Tomášiková

Obecné zastupiteľstvo:Miloš Klima, Milan Kasper,Ing. Peter Lenkey, Mgr. Marcela Tomášiková, Ing. Martin Gallo

   

Objavte výhody KARTY DO RAJA

 
Karta do raja  
    www.kartadoraja.sk  

 

OBEC Vyšná Slaná

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná

 

1.Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná v súlade s § 18a, odst.2 vyhlasuje konanie voľby  hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná  dňa 21.6.2017 v priestoroch zasadačky OcÚ.

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná  určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná v novom volebnom období na 10 hod. / mesačne.

 

3. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK obce a náležitosti prihlášky :

 

a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou

b) Náležitosti prihlášky        – osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, titul, dátum                                                            narodenia, trvalé bydlisko     

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace                                                         

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,                                    

- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

 - profesijný životopis,

 - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 - prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

 -  súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ

 

c) Ďalšie predpoklady – znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, užívateľské ovládanie počítača, 

 

d / Uchádzač na funkciu HK obce Vyšná Slaná zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu : Obec Vyšná Slaná, 049 26 Vyšná Slaná 29  najneskôr do 6.6.2017 do 15.00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.

e/ Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.

f/ Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

g/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.

h/ Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.

i/ Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.

Deň nástupu do zamestnania : 1. júl 2017

 

 

Vo Vyšnej Slanej, 9.05.2017

 

 

Vážení občania,

obec Vyšná Slaná Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu. Svoju požiadavku na odber správ môžete nahlásiť na OcÚ Vyšná Slaná osobne alebo telefonicky na čísle 058/7940 116.

Čo Vás zaujíma: