VITAJTE V OBCI VYŠNÁ SLANÁ

Adresa úradu

Obec Vyšná Slaná

Vyšná Slaná  č. 29  

049 26 p. Rejdová

IČO: 00328901

DIČ: 2020937215

Telefón: + 421 58 7940 116

Mobil: starosta Ing. Dušan Gallo

+ 421 907 942 720


Mobil: Mgr. Marcela Tomášiková

Ekonómka obce

+ 421 918 517 225

E-mail:

 

Číslo účtu:


 


info@vysnaslana.sk

starosta@vysnaslana.sk

msvysnaslana@gmail.com


7527087001/5600 PRIMA BANKA a.s.,

IBAN: SK80 5600 0000 0075 2708 7001

SWIFT: KOMASK2X

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00    -     15:00
Utorok: 
8:00    -     15:00
Streda:
8:00    -     17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00     -    12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30


Zástupca starostu: Ing. Peter Lenkey 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Lenka Rochfalušiová

Auditórka obce: Ing. Oxana Balážová

Pracovníci obce: Ondrej Hric, Eva Tomášiková, Božena Revúcka, Mgr. Janka Ďurišková, Mgr. Dominika Tomášiková

Obecné zastupiteľstvo:Miloš Klima, Milan Kasper,Ing. Peter Lenkey, Mgr. Jana Biziková, Ing. Martin Gallo

   

Objavte výhody KARTY DO RAJA

 
Karta do raja  
    www.kartadoraja.sk  

Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Vyšná Slaná, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 6. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

 

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja-zmena“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

040 01 Košice

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky (055/6001 383 – Ing. Steinerová Lucia) alebo e-mailom: lucia.steinerova@minv.sk

Ing. Dušan Gallo, starosta obce

Zverejnené dňa 6. 2. 2018                                                    Zvesené dňa 20. 2. 2018

Príloha:

"V dokumenty na stiahnutie"

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/