1. PHaSR Vyšná Slaná
 2. Výročná správa obce Vyšná Slaná za rok 2012
 3. Postup pri podávaní šťažností
 4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnanosti
 5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
 6. Zámer organizovania aktivačnej činnosti
 7. Zámer realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
 8. Evidenčné tlačivo o sčítaní obyvateľov 10: Prehľad údajov za obec
 9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Vyšná Slaná za školský rok 2010/2011
 10. Správa o hodnotení strategického dokumentu " Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja" - Záverečné stanovisko č. OPK/2012/139
 11. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "PRVV a VK pre územie Košického kraja"
 12. smernica na vykonávanie finančnej kontroly 2013
 13. rozbor plnenia rozpočtu za roky 2010 - 2012
 14. plnenie rozpočtu v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
 15. Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
 16. Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
 17. Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu
 18. Záverečný účet obce_2012
 19. Štatút obce Vyšná Slaná
 20. smernica o sprístupňovaní informácii
 21. Výročná správa Obce Vyšná Slaná 2013
 22. Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
 23. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístoje
 24. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
 25. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 2014
 26. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 2014
 27. Biologický odpad
 28. Čestné prehlásenie kompostovanie
 29. Vyšná Slaná kalendár na rok 2015
 30. Záverečný účet obce Vyšná Slaná za rok 2014
 31. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 2014
 32. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vyšná Slaná za školský rok 2014/2015
 33. Zásady rozpočtového hospodárenia na rok 2015
 34. Záverečný účet obce Vyšná Slaná za rok 2015
 35. Výročná správa Obce Vyšná Slaná 2015
 36. PHaSR Vyšná Slaná 2015-2020_zverejnené 20.03.2015
 37. Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
 38. Poučenie voliča voľby NR SR 2016
 39. Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"
 40. N á v r h VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
 41. N á v r h VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
 42. N á v r h VZN č. 4/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
 43. Evidenčný list psa
 44. Odhlasenie psov cestne prehlasenie
 45. Oznámenie verejnosti
 46. KOVOSTROJ_EIA_priloha_fotodokumentacia_2016
 47. Návrh rozpočtu na rok 2017_zverejnené 16.11.2016
 48. Rozpočet na rok 2017_zverejnené 16.11.2016
 49. Rozpočet 2017-tabuľka roky_zverejnené 16.11.2016
 50. Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 51. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vyšná Slaná za školský rok 2015/2016
 52. Záverečný účet obce za rok 2016_zverejnené 02.03.2017
 53. Výročna správa obce rok 2016_zverejnené 02.03.2017
 54. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
 55. Oznam o zápise detí do MŠ Vyšná Slaná
 56. Informácie pre voliča_voľby do samosprávnych krajov
 57. Smernica o výkone finančnej kontroly
 58. Smernica o výkone finančnej kontroly 2017
 59. ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
 60. Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ vo Vyšnej Slanej_zverejnené 31.08.2017
 61. Výberové konanie_zverejnené 23.11.2017
 62. Rozpočet na rok 2018_zverejnené 30.11.2017
 63. Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena" - zaslanie_zverejnené 06.02.2018"
 64. Záverečný účet obce za rok 2017_ zverejnené 28.5.2018
 65. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017_zverejnené 28.5.2018
 66. Výročná správa obce Vyšná Slaná za rok 2017_zverejnené 28.5.2018
 67. Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
 68. Informácia pre nezávislých kandidátov
 69. Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
 70. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 71. Kandidátne listiny - vzory
 72. Podpisová listina nezávislých kandidátov - vzor
 73. Zverejnenie počtu obyvateľov
 74. Určenie splnomocnenca - vzor
 75. Vyhlásenie kandidáta - vzor
 76. Návrh na uznesenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022
 77. Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme
 78. Oznámenie o určení počtu poslancov, o utvorení volebného obvodu, o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 79. Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie vo Vyšnej Slanej
 80. Oznámenie elektronickej a poštovej adresy pre voľby do orgánov samosprávy
 81. Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov
 82. Infomácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
 83. Výsledky komunálnych volieb 2018
 84. Mikuláš 2018_pozvánka
 85. Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
 86. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vyšná Slaná,29 049 26 za školský rok 2017/2018.
 87. Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín v k.ú. Dobšiná
 88. Tlačivo na poukázanie 2% z dane - OFK
 89. Tlačivo na poukázanie 2% z dane - FS RADZIM
 90. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 91. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2019
 92. Týždeň mozgu-kampaň 11.-17.3.2019
 93. Aktivity v rámci kampane Týždeň mozgu
 94. Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
 95. Pozvánka na filmový festival Expedičná kamera
 96. Svetový deň vody_22.marec
 97. Vyzvi srdce k pohybu_kampaň.
 98. Vyzvi srdce k pohybu_plagát.
 99. Vyzvi srdce k pohybu_účastnícky list.
 100. Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
 101. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018
 102. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví_Evidencia štandardov kvality za oblasť voda_pitná
 103. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví_Evidencia štandardov kvality za oblasť voda_odpadová
 104. Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci_28.4.2019
 105. Hodnotiaca správa MŠ za rok 2017_2018
 106. Výstup na Radzim 22.6.2019
 107. Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (75 strán k nahliadnutiu na OcÚ)
  Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
 108. List poslanca NR SR Ing. Fecka - náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov
 109. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 110. Štítnické hradné hry
 111. Oznám Dobšinský kopec 2019
 112. OFK Rozpis zápasov - jesenná časť 2019

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/